add thesis files

master
Peter Babič 4 years ago
parent 503abd2162
commit 03b435de2a
 1. 26
    BOM.csv
 2. 921
    analytical.lyx
 3. 113
    analytical.tex
 4. 7
    appendices.tex
 5. 486
    appendixc.lyx
 6. 31
    appendixc.tex
 7. BIN
    assign.jpg
 8. 193
    bibliography.bib
 9. 11
    conclusion.tex
 10. BIN
    display.odg
 11. BIN
    figures/device_bare.png
 12. BIN
    figures/device_full.png
 13. BIN
    figures/device_illustration.jpg
 14. BIN
    figures/device_pcb.png
 15. BIN
    figures/display_battery.jpg
 16. BIN
    figures/display_error_card.jpg
 17. BIN
    figures/display_error_fat16.jpg
 18. BIN
    figures/display_error_storage.jpg
 19. BIN
    figures/display_menu.jpg
 20. BIN
    figures/display_usb.jpg
 21. BIN
    figures/mcu_structure.jpg
 22. BIN
    figures/pcb_schematic.jpg
 23. BIN
    figures/pcb_schematic_bottom.jpg
 24. BIN
    figures/pcb_schematic_front.jpg
 25. BIN
    figures/rfid_freq.jpg
 26. BIN
    figures/schematic.jpg
 27. BIN
    figures/schematic.pdf
 28. BIN
    images.odg
 29. 35
    introduction.tex
 30. 274
    mainpart.tex
 31. 802
    natbib.sty
 32. 134
    nicefrac.sty
 33. 177
    nomencl.sty
 34. 12
    notes
 35. 157
    problemexpres.tex
 36. 1090
    tukethesis.cls
 37. 0
    tukethesis.lyx
 38. BIN
    tukethesis.pdf
 39. 236
    tukethesis.tex

@ -0,0 +1,26 @@
# RefDes Value Pattern Quantity
1 B1 CR1220 1
2 C1 - C8, C12, C14 0.1uF CAP_0805 10
3 C9 4.7uF CAP_0805 1
4 C10, C11 10uF TC_0805 2
5 C13 10uF CAP_0805 1
6 C15, C16 47pF CAP_0805 2
7 D1 1N4148 CAP_0805 1
8 D2 BAT42 MINIMELF 1
9 J1 – J6 connectors 1
15 LS1 Piezo 1
16 Q1 AP2309GN SOT23 1
17 Q2 BC807 SOT23 1
18 R1, R2, R3, R5, R6, R7 22k RES_0805 6
19 R4, R11, R12, R15, R16 10k RES_0805 5
20 R8 100R RES_0805 1
21 R9 470k RES_0805 1
22 R10 100k RES_0805 1
23 R13, R14 27R RES_0805 2
24 U1 ATmega328 QFP-32/9x9x0.8 1
25 U2 DS1302Z SOIC-8/150mil 1
26 U3 LTC4412ES6 SOT23-6 1
27 U4 FT321X QSOP-20 1
28 U5 LP2985-33 SOT23-5 1
29 Y1 16.0 CSTCE16M0V53-R0 1
30 Y2 0.032768 1
unable to load file from base commit

@ -0,0 +1,921 @@
#LyX file created by tex2lyx 2.0.3
\lyxformat 413
\begin_document
\begin_header
\textclass article
\use_default_options false
\language english
\language_package none
\inputencoding auto
\fontencoding default
\font_roman default
\font_sans default
\font_typewriter default
\font_default_family default
\font_sc false
\font_osf false
\font_sf_scale 100
\font_tt_scale 100
\graphics default
\paperfontsize default
\spacing single
\use_hyperref 0
\papersize default
\use_geometry false
\use_amsmath 1
\use_esint 1
\use_mhchem 0
\use_mathdots 0
\cite_engine basic
\use_bibtopic false
\use_indices false
\paperorientation portrait
\suppress_date false
\use_refstyle 0
\secnumdepth 3
\tocdepth 3
\paragraph_separation indent
\paragraph_indentation default
\quotes_language english
\papercolumns 1
\papersides 1
\paperpagestyle default
\tracking_changes false
\output_changes false
\html_math_output 0
\html_css_as_file 0
\html_be_strict false
\end_header
\begin_body
\begin_layout Section
Analytical considerations
\end_layout
\begin_layout Standard
Text záverečnej práce obsahuje kapitolu, v
\begin_inset space ~
\end_inset
rámci ktorej autor uvedie analýzu riešených problémov. Táto kapitola môže byť v
\begin_inset space ~
\end_inset
prípade potreby delená do viacerých podkapitol. Autor v
\begin_inset space ~
\end_inset
texte záverečnej práce môže zvýrazniť kľúčové slová, pričom sa použije príslušný štýl pre kľúčové slová -- napr. toto je kľúčové slovo. V
\begin_inset space ~
\end_inset
texte môžu byť použité obrázky a
\begin_inset space ~
\end_inset
tabuľky podľa nasledujúcich príkladov:
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset Float figure
placement !ht
wide false
sideways false
status open
\begin_layout Standard
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
centering
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
unitlength
\end_layout
\end_inset
=1mm
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
begin{picture}
\end_layout
\end_inset
(30,30)(0,0)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
put
\end_layout
\end_inset
(0,0)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
line
\end_layout
\end_inset
(1,0)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
30
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
put
\end_layout
\end_inset
(0,0)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
line
\end_layout
\end_inset
(0,1)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
30
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
put
\end_layout
\end_inset
(30,0)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
line
\end_layout
\end_inset
(0,1)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
30
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
put
\end_layout
\end_inset
(0,30)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
line
\end_layout
\end_inset
(1,0)
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
30
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
end{picture}
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Caption
\begin_layout Standard
Toto je Å¡tvorec
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset CommandInset label
LatexCommand label
name "o:1"
\end_inset
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Standard
Obrázok by mal byť podľa možnosti centrovaný. Pri jeho opisovaní v
\begin_inset space ~
\end_inset
texte treba použiť odkazy na obrázok v
\begin_inset space ~
\end_inset
tvare Obrázok
\begin_inset space ~
\end_inset
\begin_inset CommandInset ref
LatexCommand ref
reference "o:1"
\end_inset
.
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
tabcolsep
\end_layout
\end_inset
=8pt
\begin_inset Float table
placement !ht
wide false
sideways false
status open
\begin_layout Standard
\begin_inset Caption
\begin_layout Standard
Prehľad jednotiek
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset CommandInset label
LatexCommand label
name "t:1"
\end_inset
\begin_inset VSpace smallskip
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
centering
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Tabular
<lyxtabular version="3" rows="2" columns="2">
<features tabularvalignment="middle" tabularwidth="0pt">
<column alignment="left" valignment="top">
<column alignment="center" valignment="top">
<row>
<cell alignment="left" valignment="top" topline="true" leftline="true" rightline="true" usebox="none">
\begin_inset Text
\begin_layout Standard
Názov
\end_layout
\end_inset
</cell>
<cell alignment="center" valignment="top" topline="true" rightline="true" usebox="none">
\begin_inset Text
\begin_layout Standard
(
\begin_inset space \thinspace{}
\end_inset
Jednotka v
\begin_inset space ~
\end_inset
sústave SI)
\end_layout
\end_inset
</cell>
</row>
<row>
<cell alignment="left" valignment="top" topline="true" bottomline="true" leftline="true" rightline="true" usebox="none">
\begin_inset Text
\begin_layout Standard
Napätie
\end_layout
\end_inset
</cell>
<cell alignment="center" valignment="top" topline="true" bottomline="true" rightline="true" usebox="none">
\begin_inset Text
\begin_layout Standard
\begin_inset Formula $\upmu$
\end_inset
V
\end_layout
\end_inset
</cell>
</row>
</lyxtabular>
\end_inset
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset CommandInset nomenclature
LatexCommand nomenclature
symbol "$upmu$"
description "mikro, $10^{-6}$"
\end_inset
\begin_inset CommandInset nomenclature
LatexCommand nomenclature
symbol "SI"
description "Syst̀eme International"
\end_inset
\begin_inset CommandInset nomenclature
LatexCommand nomenclature
symbol "V"
description "volt, základná jednotka napätia v sústave SI"
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Standard
Tabuľka by mala byť podľa možnosti centrovaná. Pri jej opisovaní v
\begin_inset space ~
\end_inset
texte treba použiť odkazy na tabuľku v
\begin_inset space ~
\end_inset
tvare: pozri Tabuľku
\begin_inset space ~
\end_inset
\begin_inset CommandInset ref
LatexCommand ref
reference "t:1"
\end_inset
. Na číslovanie obrázkov, resp. tabuliek treba použiť triedenie. Za slovom
\shape italic
Obrázok
\family default
\series default
\shape default
nasleduje ako prvé číslo kapitoly alebo časti, v
\begin_inset space ~
\end_inset
ktorej sa obrázok nachádza, potom medzera, pomlčka, medzera a
\begin_inset space ~
\end_inset
poradové číslo ilustrácie v
\begin_inset space ~
\end_inset
danej kapitole alebo časti. Napr.:
\begin_inset space ~
\end_inset
Obrázok
\begin_inset space ~
\end_inset
\begin_inset CommandInset ref
LatexCommand ref
reference "o:1"
\end_inset
iže: prvý obrázok v
\begin_inset space ~
\end_inset
druhej kapitole alebo časti). V
\begin_inset space ~
\end_inset
prípade, ak tabuľka presahuje stranu, je možné použiť balík
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+longtable+
\end_layout
\end_inset
.
\end_layout
\begin_layout Standard
Navrhujeme zaraďovať obrázky v
\begin_inset space ~
\end_inset
elektronickej podobe. Napríklad Obrázok
\begin_inset space ~
\end_inset
\begin_inset CommandInset ref
LatexCommand ref
reference "o:2"
\end_inset
, ktorý opisuje riešenie diferenciálnej rovnice tlmených oscilácií
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
%%
\backslash
def
\backslash
ud{
\backslash
mathrm{d}}
\end_layout
\begin_layout Standard
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Formula \begin{equation}\label{r:1}
\frac{\ud^2y}{\ud t^2}+\frac{\ud y}{\ud t}+y =0, \qquad y(0)=1, \quad
y\,'(0)=15,
\end{equation}
\end_inset
bol vytvorený v
\begin_inset space ~
\end_inset
MATLABe a
\begin_inset space ~
\end_inset
príkazom
\family typewriter
print tlmosc.eps -f1 -deps2
\family default
bol uložený vo formáte Encapsulated Postscript. Na prípadné použitie pdfLaTeXu sa obrázok konvertuje do formátu PDF, napr. pomocou programu
\family typewriter
epstopdf
\family default
. Zvyčajne sa číslujú vzťahy, na ktoré sa v
\begin_inset space ~
\end_inset
texte odvolávame. Napríklad: vzťahy (
\begin_inset CommandInset ref
LatexCommand ref
reference "r:1"
\end_inset
) definujú Cauchyho začiatočnú úlohu.
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset Float figure
placement ht!
wide false
sideways false
status open
\begin_layout Standard
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
centering
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Graphics
filename tlmosc
width 70text%
\end_inset
\begin_inset Caption
\begin_layout Standard
Grafické zobrazenie riešenia rovnice
\begin_inset CommandInset ref
LatexCommand ref
reference "r:1"
\end_inset
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset CommandInset label
LatexCommand label
name "o:2"
\end_inset
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Subsection
Subsection
\end_layout
\begin_layout Standard
Podkapitoly záverečnej práce majú za úlohu členenie textu záverečnej práce s
\begin_inset space ~
\end_inset
cieľom, čo najväčšej prehľadnosti. Kapitol môže byť viacero a
\begin_inset space ~
\end_inset
v
\begin_inset space ~
\end_inset
ich názvoch sa používa desatinné číslovanie.
\end_layout
\end_body
\end_document

@ -0,0 +1,113 @@
\section{Portable device requirements}
The duties of the device are:
\begin{itemize}
\item show information on the display
\item receive commands from user interface
\item maintain real time and date
\item obtain tag information from RFID reader module
\item store tag information along with time and date in a memory
\item process communication with PC
\end{itemize}
\subsection{Displayed information}
The information being shown to the user:
\begin{itemize}
\item user menu
\item actual time/date
\item actual set meeting
\item status information
\end{itemize}
\subsection{User menu entries}
\begin{itemize}
\item set time/date
\item create new meeting file with generic name
\item delete meeting file
\item set current meeting file to save into
\end{itemize}
\subsection{PC communication data set}
The device should be able to recognize and execute following commands on meeting files given from PC:
\begin{itemize}
\item show all
\item delete
\item create
\item rename
\item download
\end{itemize}
\newpage
\section{Hardware dependencies}
Things that needs to be considered about components/modules, when designing this kind of device are:
\begin{itemize}
\item power consumption
\item cost
\item availability
\end{itemize}
%The most crucial thing to consider, when designing this device is probably the power consumption, since it is powered from batteries. Another really important thing is, of course, the cost of components, because cost always drives the design in some ways. The third thing that is ultimately connected with the cost is availability. You have to consider this two factors when designing a product, in case it will get on the market eventually. Yes, we could just splat some pieces together and make it work, but then you will have to redesign the whole thing later to be able to compete on the market. To avoid this, it is easier to design the product with considerations about cost and availability of parts upfront.
\subsection{Viable microcontroller}
Microcontroller has to synchronize all the device duties, discussed earlier. These task are simple enough to be built around 8-bit microcontroller, which reduces cost and power consumption. Most viable options are:
\begin{itemize}
\item AVR ATmega168/ATmega328 has tons of available source codes
\item AVR ATmega32u2 has built in USB controller
\end{itemize}
\subsection{Display and user interface}
Display has to have low power consumption. Apart from that, it should have at least two lines to be able to show enough information.
Touchscreen is option that combines a display and an user interface. If push-buttons are used as a human interface, the display is needed. Viable display types are LCD, oLED and e-ink.
%\begin{itemize}
% \item LCD
% \item oLED
% \item e-Ink
%\end{itemize}
%The choices are PCD8544 compatible (LCD, Nokia3310), Hitachi HD44780 compatible (LCD, 16x2), e-ink (lowest power consumption but expensive), TFT (expensive, a lot of additional circuitry and software needed but no need for user interface), OLED (not that cheap but less power consumption that LCD).
\subsection{Keeping track of time and date}
Real-time can be tracked by either a MCU or using external RTC module.
RTC module has own battery supply, the algorithms for time and date built in and also provides some additional nvRAM for storing data that should not get lost, but microcontroller usually has some EEPROM memory for this purpose, which will be much faster.
\subsection{RFID reader module}
Reader has to be able to decode Mifare tag information. The most obvious reason is to use MFRC522 Contactless reader IC controller from NXP Semiconductor, because it does all the hard job. It is quite expensive alone, but you can get it from the China already soldered it as a module with driving electronics, and what is more important, an inductor working as an antenna, for the price for the IC alone! Choosing this module solves a lot of problems.
\subsection{Memory for storing lists}
Lists of information should be stored in some form of electronically programmable non-volatile memory, in basic structured format. Common types are:
\begin{itemize}
\item Flash (internal or as a microSD card)
\item EEPROM
\end{itemize}
MicroSD card needs its own special compartment, where it is inserted and makes electrical contact. User should be able to replace the microSD card within the device.
\subsection{Communication with PC}
Communication between the device and the PC has to be fast enough to provide quick way of downloading the lists stored in device memory. This can be accomplished with the use of USB. Using Bluetooth can be another or additional option for this purpose.
\subsection{A power source}
When considering a power source, a lot of options comes to play. First choice:
\begin{itemize}
\item replaceable power source
\item non-replaceable power source
\end{itemize}
Replaceable source could be standard rechargeable or non-rechargeable cell batteries of two 1.5V batteries or one 9V battery. Device will need stand-alone battery compartment for battery maintenance.
For non-replaceable power source, combination of these could be implemented:
\begin{itemize}
\item solar panel
\item Li-Po rechargeable battery
\item supercapacitor
\item wireless charging through RFID antenna
\end{itemize}
%Since the device is battery powered, obviously, the battery is needed. Basically, there are two types of batteries: non-replaceable and replaceable. The first option is an easy way - cheap a no additional devices needed. The problem is that batteries needs to be changed and also, the device needs a slot on the box for battery compartment. The second options is to use some rechargeable battery, that will be inside. For small electronics Li-ion or Li-Po battery is probably the best option. This fits greatly, because the device is already going to have an USB connector for data manipulation, so it can be used for charging, too. The disadvantage is added cost and space occupation by charging circuitry devices.
%
%There are also some other, rather impractical options. We could use a supercapacitor as a power source. Requires no additional charging circuitry, but the price is still relatively high. I may do some more research on this. Another option is to integrate some mini solar panel, but this again increases the cost greatly and makes practical advantage only on sunlight. Probably the most interesting option is to use the inductor, which is used for RF communication also for battery charging. This cool idea has quite a lot of problems, thou. The module I decided to use does not support this, so it will need custom made (expensive) RF module and it will need some kind of docking charging station. This will however made whole USB capabilities of the device obsolete, so it is maybe not that bad idea.
%
%Whichever option will be used is subject for further investigation.
\subsection{Firmware dependencies}
For the firmware there are again two options: program it from scratch and use some platform. The first option is viable mainly to applications which have limitations such as RAM or Flash memory space, or where timing is crucial. Since these are not the case here, because we are limited mainly with the amount of power stored in battery, a framework/platform can be used to greatly aid in firmware development.

@ -0,0 +1,7 @@
\section*{Appendices}
\addcontentsline{toc}{section}{\numberline{}Appendices}
\thispagestyle{empty}
\begin{description}
\item[Appendix A] CD with electronic form of thesis, schematics source files, firmware source code and all the software needed to open and compile the all the provided source files
\end{description}

@ -0,0 +1,486 @@
#LyX file created by tex2lyx 2.0.3
\lyxformat 413
\begin_document
\begin_header
\textclass article
\use_default_options false
\language english
\language_package none
\inputencoding auto
\fontencoding default
\font_roman default
\font_sans default
\font_typewriter default
\font_default_family default
\font_sc false
\font_osf false
\font_sf_scale 100
\font_tt_scale 100
\graphics default
\paperfontsize default
\spacing single
\use_hyperref 0
\papersize default
\use_geometry false
\use_amsmath 1
\use_esint 1
\use_mhchem 0
\use_mathdots 0
\cite_engine basic
\use_bibtopic false
\use_indices false
\paperorientation portrait
\suppress_date false
\use_refstyle 0
\secnumdepth 3
\tocdepth 3
\paragraph_separation indent
\paragraph_indentation default
\quotes_language english
\papercolumns 1
\papersides 1
\paperpagestyle default
\tracking_changes false
\output_changes false
\html_math_output 0
\html_css_as_file 0
\html_be_strict false
\end_header
\begin_body
\begin_layout Section*
Appendix C
\end_layout
\begin_layout Standard
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
addcontentsline{toc}{section}{
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
numberline{}{A}
\end_layout
\end_inset
ppendix C
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Subsection*
Vytvorenie zoznamu skratiek a symbolov
\end_layout
\begin_layout Standard
Ak sú v
\begin_inset space ~
\end_inset
práci skratky a symboly, vytvára sa
\emph on
Zoznam skratiek a
\begin_inset space ~
\end_inset
symbolov
\emph default
(a
\begin_inset space ~
\end_inset
ich dešifrovanie). V
\begin_inset space ~
\end_inset
prostredí LaTeXu sa takýto zoznam ľahko vytvorí pomocou balíka
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+nomencl+
\end_layout
\end_inset
. Postup je nasledovný:
\end_layout
\begin_layout Enumerate
Do preambuly zapíšeme nasledujúce príkazy
\begin_inset Newline newline
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+
\backslash
usepackage[slovak,noprefix]{nomencl}+
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Newline newline
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+
\backslash
makeglossary+
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Enumerate
V
\begin_inset space ~
\end_inset
mieste, kde má byť
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
/
\end_layout
\end_inset
vložený zoznam zapíšeme príkaz
\begin_inset Newline newline
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+
\backslash
printglossary+
\end_layout
\end_inset
\end_layout
\begin_layout Enumerate
V miestach, kde sa vyskytujú skratky a symboly ich definíciu zavedieme, napr. ako v
\begin_inset space ~
\end_inset
našom texte, príkazmi
\begin_inset Newline newline
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+
\backslash
nomenclature{$
\backslash
upmu$}{mikro, $10^{-6}$}+
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Newline newline
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+
\backslash
nomenclature{V}{volt, základná jednotka napätia v sústave SI}+
\end_layout
\end_inset
\begin_inset Newline newline
\end_inset
a dokument
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
uv
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
preLaTeXujeme
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
.
\end_layout
\begin_layout Enumerate
Z
\begin_inset space ~
\end_inset
príkazového riadka spustíme program
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+makeindex+
\end_layout
\end_inset
s
\begin_inset space ~
\end_inset
prepínačmi podľa použitého operačného systému, napr.
\begin_inset space ~
\end_inset
v
\begin_inset space ~
\end_inset
OS
\begin_inset space ~
\end_inset
GNU/Linux s
\begin_inset space ~
\end_inset
distribúciou Ubuntu
\begin_inset space ~
\end_inset
\begin_inset Formula $10.04$
\end_inset
a
\begin_inset space ~
\end_inset
verziou
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb+texlive 2009-7+
\end_layout
\end_inset
napíšeme:
\begin_inset Newline newline
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
verb*+makeindex tukedip.glo -s nomencl.ist -o tukedip.gls+
\backslash
\backslash
\end_layout
\begin_layout Standard
~v~OS~Win
\backslash
,XP s~verziou
\backslash
verb+TeXLive 2010+
\end_layout
\begin_layout Standard
napíšeme:
\backslash
\backslash
\end_layout
\begin_layout Standard
\backslash
verb*
\end_layout
\end_inset
+makeindex -o tukedip.gls -s nomencl.ist tukedip.glo+
\end_layout
\begin_layout Enumerate
Po opätovnom
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
\backslash
uv
\end_layout
\end_inset
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
{
\end_layout
\end_inset
preLaTeXovaní
\begin_inset ERT
status collapsed
\begin_layout Standard
}
\end_layout
\end_inset
dokumentu sa na požadované miesto vloží
\emph on
Zoznam skratiek a symbolov
\emph default
.
\end_layout
\end_body
\end_document

@ -0,0 +1,31 @@
\section*{Appendix C}
\addcontentsline{toc}{section}{\numberline{}Appendix C}
\subsection*{Vytvorenie zoznamu skratiek a symbolov}
Ak sú v~práci skratky a symboly, vytvára sa \emph{Zoznam skratiek
a~symbolov} (a~ich dešifrovanie). V~prostredí \LaTeX{}u sa takýto
zoznam
ľahko vytvorí pomocou balíka \verb+nomencl+. Postup je nasledovný:
\begin{enumerate}
\item Do preambuly zapíšeme nasledujúce príkazy\\
\verb+\usepackage[slovak,noprefix]{nomencl}+\\ \verb+\makeglossary+
\item V~mieste, kde má byť\/ vložený zoznam zapíšeme príkaz\\
\verb+\printglossary+
\item V miestach, kde sa vyskytujú skratky a symboly ich definíciu
zavedieme, napr. ako v~našom texte, príkazmi\\
\verb+\nomenclature{$\upmu$}{mikro, $10^{-6}$}+\\
\verb+\nomenclature{V}{volt, základná jednotka napätia v sústave SI}+\\
a dokument \uv{pre\LaTeX{}ujeme}.
\item Z~príkazového riadka spustíme program \verb+makeindex+
s~prepínačmi podľa použitého operačného systému, napr.~v~OS~GNU/Linux
s~distribúciou Ubuntu~$10.04$ a~verziou \verb+texlive 2009-7+
napíšeme:\\
\verb*+makeindex tukedip.glo -s nomencl.ist -o tukedip.gls+\\
~v~OS~Win\,XP s~verziou \verb+TeXLive 2010+
napíšeme:\\
\verb*+makeindex -o tukedip.gls -s nomencl.ist tukedip.glo+
\item Po opätovnom \uv{pre\LaTeX{}ovaní} dokumentu sa na
požadované
miesto vloží \emph{Zoznam skratiek a symbolov}.
\end{enumerate}

BIN
assign.jpg (Stored with Git LFS)

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,193 @@
@book{augarten1983state,
title={State of the Art: A Photographic History of the Integrated Circuit},
author={Augarten, S.},
isbn={9780899192062},
lccn={83000669},
url={http://books.google.sk/books?id=t61TAAAAIAAJ},
year={1983},
publisher={Ticknor \& Fields}
}
@book{lehpamer2012rfid,
title={RFID Design Principles},
author={Lehpamer, H.},
isbn={9781608074716},
url={http://books.google.sk/books?id=Cm7O1ppKte8C},
year={2012},
publisher={Artech House}
}
@book{allan2001history,
title={A History of the Personal Computer: The People and the Technology},
author={Allan, R.A.},
isbn={9780968910801},
lccn={02327298},
url={http://books.google.sk/books?id=FLabRYnGrOcC},
year={2001},
publisher={Allan Pub.}
}
@book{monk2013programming,
title={Programming Arduino Next Steps: Going Further with Sketches},
author={Monk, S.},
isbn={9780071830256},
lccn={2013033821},
series={McGraw-Hill Electronics},
url={http://books.google.sk/books?id=gRwIAQAAQBAJ},
year={2013},
publisher={McGraw-Hill Education}
}
@book{coskun2011near,
title={Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice},
author={Coskun, V. and Ok, K. and Ozdenizci, B.},
isbn={9781119966906},
url={http://books.google.sk/books?id=-n3DZtCyFl8C},
year={2011},
publisher={Wiley}
}
@book{mathivanan2007pc,
title={PC-BASED INSTRUMENTATION: CONCEPTS AND PRACTICE},
author={MATHIVANAN, N.},
isbn={9788120330764},
url={http://books.google.sk/books?id=OB65rMNQDo8C},
year={2007},
publisher={PHI Learning}
}
@book{susnea2006microcontrollers,
title={Microcontrollers in Practice},
author={Susnea, I. and Mitescu, M.},
isbn={9783540283089},
lccn={2005927903},
series={Springer Series in Advanced Microelectronics},
url={http://books.google.sk/books?id=PlIhlWlxF8YC},
year={2006},
publisher={Springer}
}
@book{axelson2007serial,
title={Serial port complete [electronic resource]: COM ports, USB virtual COM ports, and ports for embedded systems, second edition},
author={Axelson, J.},
isbn={9781931448062},
lccn={2010287275},
series={Complete Guides Series},
url={http://books.google.sk/books?id=FLC7PAAACAAJ},
year={2007},
publisher={Lakeview Research, LLC}
}
@book{toulson2012fast,
title={Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed},
author={Toulson, R. and Wilmshurst, T.},
isbn={9780080977690},
series={Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM Mbed},
url={http://books.google.sk/books?id=a-aWgVmA-x0C},
year={2012},
publisher={Elsevier Science}
}
@book{kularatna2008electronic,
title={Electronic Circuit Design: From Concept to Implementation},
author={Kularatna, N.},
isbn={9781420007909},
lccn={2007048859},
url={http://books.google.sk/books?id=iXpb5xXTEEsC},
year={2008},
publisher={Taylor \& Francis}
}
@book{wikipedians2011introduction,
title={An introduction to electronics},
author={Wikipedians, T.},
isbn={9780521370950},
lccn={89000468},
series={The Art of Electronics},
url={http://books.google.sk/books?id=bkOMDgwFA28C},
year={2011},
publisher={PediaPress GmbH}
}
@book{hara1998emc,
title={EMC at Component and PCB Level},
author={'Hara, M.O.},
isbn={9780080530826},
url={http://books.google.sk/books?id=\_\_zOzV7Kd-MC},
year={1998},
publisher={Elsevier Science}
}
@book{solomon2011computer,